• Přihlášení
  • Registrace
Facebook Google+ Yahoo! OpenID
IČ není povinné

Podmínky užití služeb

Smluvní podmínky používání systému levnebannery.com


Registrací a používáním systému levnebannery.com potvrzujete, že jste se důkladně seznámil, rozumíte obsahu a bez výhrad souhlasíte s následujícími podmínkami:

 

1. Vymezení pojmů


Uživatel - uživatelem systému levnebannery.com je fyzická nebo právnická osoba, která se na webových stránkách (URL): http://levnebannery.com zaregistrovala nebo přihlásila přes již existující účet.

Systém - veškeré služby dostupné na internetové adrese (URL): http://levnebannery.com a případně i dalších internetových adresách vlastněnými provozovatelem

Reklama - je reklamní proužek nebo odkaz vytvořený a zadaný do systému inzerujícím, který se zobrazuje za poplatek na webových stránkách majitelů stránek v souladu s pravidly této služby.

Majitel stránek (Publisher, webmaster) - je fyzická nebo právnická osoba, která je majitelem webových stránek na kterých si mohou uživatelé / inzerenti zakoupit prostřednictvím systému reklamu.

Inzerent (kupující) v systému je fyzická nebo právnická osoba, která si přes systém levnebannery.com může zakoupit reklamu propagující jeho zboží nebo služby.

Kredit - Uživatelé mohou reklamu a veškeré ostatní placené služby v systému nakupovat za kredity. Majitelé stránek získávají z prodeje reklamy kredity. 1 Kredit má hodnotu 1 Kč bez DPH.

Ostatní služby - je myšleno využívání všech služeb, ať již placených či neplacených, které je možné využívat v systému.

Cena reklamy - stanovuje každý majitel stránek. Každý majitel má možnost ke každé své reklamní ploše nastavit požadovanou cenu za pronájem plochy na 1 den / 1 proklik / 1000 zobrazení.


Provozovatelem systému je:

Jan Třasák
Vítkova 28
186 00 Praha 8
IČ 69501165
DIČ CZ8101270188 (plátce DPH)


2. Úvodní ustanovení

Vložením klientského kódu na své stránky majitel stránek vymezuje reklamní prostor, který poskytuje provozovateli pro zobrazení reklamy.
Jako uživatel prohlašujete, že jste dosáhli minimálně věku 18 let, souhlasíte a současně se zavazujete dodržovat veškerá ustanovení těchto smluvních podmínek.
V případě porušení smluvních podmínek uživatelem je provozovatel oprávněn uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních podmínkách.


3. Uživatel se zavazuje
- uživatel smí využívat jen jeden účet v systému levnebannery.com. Více účtů je možné používat jen s předchozím svolením provozovatele.
- vyplnit a průběžně aktualizovat veškeré své údaje v registračním profilu. Bez jejich vyplnění nemohou být kredity vyplaceny.
- chránit své uživatelské jméno a přístupové heslo do systému v tajnosti, zejména k nim zamezit přístup třetím osobám a nedovolit tak neoprávněné použití systému
- služby systému nezneužívat, nezasahovat do nich ani se k nim nepokoušet získat přístup jinak než pomocí rozhraní a na základě pokynů provozovatele
- neudělat nic, co by způsobilo neodůvodněnou a nebo nepřiměřeně velkou zátěž systému poskytovatele
- neupravovat klientský kód určený ke vložení do webových stránek za účelem zobrazovaní reklamy inzerentů takovým způsobem, který by poškozoval kupující, měnil funkci reklamy nebo by fungoval jinak, než je v rámci systému obvyklé
- jakýmkoliv způsobem zasahovat do cache souboru, který je nedílnou součástí klientského kódu nahraného na hosting majitelů stránek
- nemanipulovat sám nebo prostřednictvím třetího subjektu s reklamou inzerentů, zejména nevyužívat žádných automatizovaných či manuálních technik pro opakované klikání na reklamu nebo umělé navyšování počtu zobrazení. Provozovatel v případě zjištění takových činností může uživatelovi zablokovat účet a náhradu vzniklé škody požadovat právní cestou, stejně tak může snížit úživateli provizi, či ji zcela odebrat. Posouzení, zda byly uvedené nedovolené činnosti prováděny, náleží výhradně provozovateli s tím, že provozovatel může přihlédnout k argumentům předložených uživatelem.
- žádným způsobem neupravovat, nezakrývat, neměnit reklamu inzerentů
- přímo či nepřímo nezobrazovat, neaktivovat, nespouštět ani neotevírat reklamu inzerentů s pomocí softwarových aplikací, scriptů, robotů nebo jiných podobných systémů
- nerozšiřovat softwarové programy, skripty nebo viry určené k poškození uživatelů, provozovatele nebo proniknutí do systému provozovatele (malware, adware, spyware, trojské koně a podobný nežádoucí software)
- nezapojovat se do žádných aktivit, které vrhají špatné světlo nebo poškozují dobrou pověst provozovatele i samotného systému. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli pokus o účast na podobných aktivitách bude považován za zvlášť závažné porušení podmínek této smlouvy a provozovatel může proti němu podniknout veškeré možné právní kroky, včetně okamžitého zablokování účtu či vypovězení smlouvy.
- nepřidávat do systému stránky odkazující na stránky podporující rasovou nesnášenlivost, potlačování lidských práv, užívání drog, šíření dětské pornografie, porušování autorských práv, obsahující hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, nenávist vyvolávající nebo jiný nevhodný obsah
- kupovaná reklama nesmí odkazovat odkazovat na stránky podporující rasovou nesnášenlivost, potlačování lidských práv, užívání drog, šíření dětské pornografie, porušování autorských práv, obsahující hanlivý, urážlivý, výhružný, škodlivý, vulgární, obscénní, nenávist vyvolávající nebo jiný nevhodný obsah
- majitelům stránek je zakázáno přidávat do systému webové stránky obsahující jakékoliv znění nebo materiály odporující zákonům ČR
- majitel stránek musí používat přiměřeně kvalitní a spolehlivý hosting
- uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany provozovatele, která se týkají provozu systému jakožto i jiných služeb provzovatele či třetích osob
- akceptovat výstupy měřících systémů provozovatele, s tím, má-li důvody pro reklamaci, sdělí tyto provozovateli ve lhůtě deseti dnů ode dne ukončení reklamní kampaně nebo poskytnutí služby, jinak jeho právo uplatnit reklamaci propadá. Provozovatel si vyhrazuje 30 dnů k vyřízení reklamaci uživatele.
- veškeré vyplacené provize zdanit podle platného znění zákona o dani z příjmu a plátce DPH dále dle platného znění zákona o dani z přidané hodnoty odvést daň na výstupu a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

V případě porušení výše uvedených ustanovení má provozovatel právo účet uživatele systému omezit nebo okamžitě zablokovat.
V případě zablokování účtu účastníka systému z důvodu porušení smluvních podmínek propadá celý aktuální zůstatek kreditního účtu ve prospěch provozovatele.
Provozovatel není povinen účastníka předem informovat o zablokování jeho účtu ani o porušení smluvních podmínek, na jehož základě byl účet účastníkovi zablokován.


4. Provozovatel se zavazuje
- zpřístupnit uživatelům rozhraní po nákup a prodej reklamy
- po potvrzení registrace vytvořit uživateli virtuální konto v systému, na kterém bude evidovat veškeré pohyby jejich kreditů
- schvalovat nebo zamítat nově přidávané stránky do systému, a to na základě posouzení kvality stránek provozovatelem
- na základě stanovených podmínek zobrazovat na stránkách publishera reklamy zakoupené prostřednictvím systému
- předcházet podvodnému klikání na jednotlivé reklamy v systému
- neposkytnout data z uživatelských účtu třetím stranám, leda svým servisním partnerům pouze pro účely zálohování dat a vývoje systému.


5. Nákup kreditů
Uživatelé mohou kredity získat prodejem reklamních ploch inzerentům nebo je mohou zakoupit.
Kredity do systému (1 kredit = 1 Kč bez DPH) je možné nakupovat převodem na bankovní účet prvozovatele systému v České nebo Slovenské republice, platební kartou, prostřednictvím platební brány PayPal nebo BitCoiny.
Při nákupu kreditů přes platební kartu se k ceně kupovaných kreditů připočítává poplatek ve výši 3%, který provozovateli pokrývá náklady a poplatky spojené s nákupem přes platební karty.
Při nákupu kreditů přes platební bránu PayPal se k ceně kupovaných kreditů připočívá poplatek ve výši 5%, který jde na uhrazení poplatku účtovaného společností PayPal.
Za nákup kreditu je považováno připsání peněžní částky na účet poskytovatele.
Minimální dobíjená částka při převodu na bankovní účet je 100,- CZK nebo 5 EUR. 
Při platbě přes platební kartu nebo platební bránu PayPal je možné každým jednotlivým nákupem zakoupit 300 a více kreditů. Menší množství kreditů k zakoupení nebude akceptováno.


6. Nákup reklamy
Nákup reklamy v systému probíhá online. Inzerent si vybere webové stránky některého z účastníků reklamního systému a připraví si reklamní banner. Pokud na jeho účtě není dostatečný kredit pro zaplacení reklamy, musí si svůj kreditový účet dobít převodem na bankovní účet vedený v ČR / SR, platební kartou, PayPalem, BitCoiny, a teprve poté reklamu zakoupit.
Při zakoupení reklamy se inzerentovi strhne celá částka za jím nakoupenou reklamu a připíše se v plné výši na účet publishera.
Inzerentem zakoupená reklama se začne zobrazovat ihned na vybrané webové stránce publishera.
Doba zobrazení reklamy na webové stránce publishera je vždy minimálně jeden den.
Dále lze zakoupit reklamu v minimálním množství 20 prokliků nebo 1000 zobrazení.
O blížícím se konci reklamní kampaně je inzerent informován emailem a má možnost reklamu jednoduše prodloužit.
Pokud se reklama inzerenta v průběhu jejího zobrazování přestane na delší dobu zobrazovat z důvodů ležících na straně publishera (například pokud majitel dané stránky odstraní kód pro zobrazování reklamy inzerentů ze svých stránek nebo v případě technické poruchy serveru, na kterém dané stránky běží), má inzerent nárok na vrácení dosud nevyčerpané částky z objemu jím zakoupené reklamy.
V případě zrušení reklamy inzerentem se vrací z kreditového účtu majitele stránek na kreditový účet inzerenta pouze nevyčerpaný objem kreditů z dané reklamní kampaně, ze které se dále odečtě 20% storno poplatek provozovateli systému. Minimální výše storno poplatku při zrušení reklamní kapaně inzerentem je 80 kreditů (80 Kč bez DPH).
V případě zrušení reklamy majitelem stránky (publisherem) se z kreditového účtu publishera strhne dosud nevyčerpaný kredit zrušené reklamní kampaně, který se vrací zpět na kreditový účet inzerentovi. Navíc se z účtu publishera strhne storno poplatek ve výši 20% z objemu celé stornované reklamní kampaně. Minimální storno poplatek v případě zrušení reklamní kampaně publisherem je 80 kreditů (80 Kč bez DPH).


7. Prodej reklamy
Majitel stránek (publisher) získává za pronájem plochy na svých stránkách vždy plnou částku kreditů (1 kredit = 1 Kč bez DPH), kterou nastavil v administraci každé své reklamní plochy.
Provozovatel systému reklamu prodává za ceny nastavené majitelem dané plochy.
Účtovaná částka za pronájem reklamní plochy kupujícímu není provozovatelem o nic navýšena.


8. Uživání kreditů
Získané kredity z prodeje reklamy nebo kredity získané nákupem lze použít pro nákup libovolné reklamy od ostatních publisherů.
Dají se také používat pro veškeré placené služby nabízené provozovatelem přes systém nebo se dají vyplatit na bankovní / PayPal účet uživatele nebo převést do jeho BitCoin peněženky.


9. Vyplacení kreditů
Kredity se vyplácí kdykoliv uživatel o výplatu kreditů požádá.
Uživatel má možnost sledovat aktuální výši kreditů po přihlášení na svém účtu.
V případě aktivní reklamní kampaně plně připsané kredity na účet pubslihera ještě nemohou být vyplaceny. Tyto kredity je možné vyplatit po ukončení reklamní kampaně.
Výplata peněz probíhá na bankovní účet uživatele v České nebo Slovenské republice uvedeným v jeho registraci nebo na jeho účet PayPal uvedeným v registraci, a to dle jeho volby.
Minimální částka provize, kterou lze vyplatit uživatelům je 1500 kreditů.
Z výplaty kreditů provozovatel strhává 30% jako svojí provizi za vytvoření systému, za získávání platících inzerentů, za veškerou administrativu spojenou s přijímáním a výběrem finačních prostředků, za udržování systému v chodu a za jeho další rozvoj.
Za 1500 kreditů tedy uživatel obdrží 1050 Kč na svůj bankovní nebo PayPal účet. Pokud je uživatel plátce DPH a dodá provozovateli platný daňový doklad je k vyplácené částce připočtena DPH v aktuální zákonné sazbě.
Finanční částku provozovatel vyplácí uživateli do 30 dnů po přijetí faktury nebo uživatelem podepsané kupní smlouvy.
Zůstatky kreditů ve výši nedosahující hranice minimální částky kreditů k výplatě nebudou vypláceny.


10. Výpověď a zrušení smlouvy
Na základě svého uvážení má publisher právo kdykoli zastavit zobrazování reklam na svých webových stránkách. Může tak učinit odstraněním klientského kódu ze svých webových stránek.
Pokud publisher ukončí zobrazování reklamy odstraněním kódu v průběhu aktivní kampaně, ztrácí nárok na zisk z poslední zakoupené kampaně.
Kromě toho může každý uživatel systému tuto smlouvu kdykoli a bez udání důvodu vypovědět zasláním písemného oznámení na emailovou adresu provozovatele nebo přímo na jeho provozovnu a zrušit tak svoji účast v systému.
Výpověď nabývá účinnosti 30 dnů po doručení výpovědi provozovateli.
Provozovatel může kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu tuto smlouvu vypovědět nebo pozastavit.


11. Závěřečná ustanovení
Tato smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto spory rozhodovány u obecných soudů.
Služby systému levnebannery.com provozovatel průběžně mění a vylepšuje. Může kdykoliv doplnit nebo zrušit funkce či vlastnosti služeb, pozastavit poskytování služeb nebo je zcela ukončit.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout na základě svého uvážení účast libovolného uživatele v systému.
Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost či pravdivost reklamních odkazů inzerentů.
Všechny služby poskytované registrovaným uživatelům mohou být využívány pouze k zákonným účelům.
Každý z uživatelů odpovídá za údaje, které vkládá do systému (informace o webových stránkách, fakturační a platební údaje v jeho registraci a další).
Přenos, uchovávání nebo prezentace jakýchkoliv informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s legislativou České Republiky a veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je zakázán.
Provozovatel nenese žádnou finanční a právní odpovědnost za škody způsobené v souladu s uvedeným ustanovením vůči registrovaným uživatelům ani třetím stranám.
Tuto smlouvu může provozovatel kdykoliv upravit. Úpravy smluvních podmínek budou zveřejněny na této stránce.
Změny nebudou mít zpětnou platnost a obecně nabudou účinnosti 14 dnů poté, co budou zveřejněny.
Změny týkající se nových funkcí nebo změny provedené z legislativních důvodů však vstupují v platnost s okamžitou účinností.
Pokud s upravenými podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, jste povinni přestat dané služby používat.
Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména a hesla třetí osobě.
Provozovatel neručí za zachování dat, která uživatel zadává do systému.
Provozovatel neručí za nepřetržitou dostupnost uživatelského rozhraní systému, ani za nepřetržité zobrazování reklamních inzerátů.
Vyšší moc: V souladu s ustanovením § 373 a 374 českého obchodního zákoníku žádná ze stran neponese odpovědnost vůči druhé straně v případě vzniku okolností, jež vylučují odpovědnost, jež vznikly nezávisle na vůli smluvní strany a jež jí zabránily splnit povinnosti podle této smlouvy, pokud nebylo možné předvídat vznik takovýchto okolností při uzavření smlouvy a pokud není reálně možné, aby povinná strana takovéto okolnosti, zejména zásah vyšší moci, překonala.
Uživatel nemá oprávněni postoupit ani převést žádná práva ze smlouvy.
Uživatel tímto dává provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, pokud takovéto osobní údaje uživatel do systému zadá. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou doporučeného dopisu adresovaného do provozovny provozovatele, který se tímto zavazuje po doručení odvolání souhlasu bezodkladně veškeré osobní údaje týkající se dané osoby ze systému odstranit.
Uživatel uděluje provozovateli právo k užití svých prezentačních materiálů, loga, obchodní firmy či jména či produktů uživatele za účelem umístění v materiálech provozovatele.